Training Omgevingswet en wijzigingen Bouwbesluit/ Bbl en wijziging BW 7 titel 12

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat, bundelt allerlei wetten, besluiten en regelingen in één nieuwe wet. Dit leidt tot een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht). De wet zorgt namelijk voor een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. 

Omgevingswet

 Doel van de Omgevingswet; 

 • Uitleg van de kerninstrumenten die vastgelegd zijn in de Omgevingswet (omgevingsvisie, programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit); 
 • Omgevingsplan;
 • Vergunningsvrije activiteiten, meldingen en vereisten van de omgevingsvergunning inclusief beleidsvrijheid verschillende gemeenten; 
 • Te volgen procedures en bijbehorende tijd incl wijzigingen t.o.v. huidig stelsel; 
 • Mogelijkheden gemeente om bij vergunningverlening van standaardeisen af te wijken; 

Wet kwaliteitsborging

 • Wat zijn in hoofdzaak de consequenties bij invoering Wet kwaliteitsborging
 • Voor welke activiteiten moet vanaf 1 januari een kwaliteitsborger worden aangesteld
 • Wie moet de kwaliteitsborger aanstellen c.q. is het verstandig dit door de aannemer te laten doen

Wijziging Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12

 • Met name van belang de wijziging aansprakelijkheid opdrachtgever – uitvoerende partij en de consequenties voor opdrachtgever t.a.v. contracten met uitvoerende partijen;     

Wijzigingen Bouwbesluit en invoering Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 • Wijzigingen Bouwbesluit 2012 doorgevoerd sinds 2020 vooruitlopend op het Bbl en de Wet kwaliteitsborging
  • Eisen oplaadpunten parkeervakken. Daarbij ook kort stilstaan bij mogelijke voorwaarden stallen elektrische voertuigen
  • Wijziging rookklasse kabels en pijpisolatie; zelfsluitendheid toegangsdeuren woningen; te hanteren veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen
  • Invoering BENG.
  • Geluidseisen installaties voor warmte- en koude opwekking opgesteld buiten woonfuncties t.o.v. perceelsgrens
  • Eisen markering trappen bij sommige gebruiksfuncties en ook aanscherpen van eisen trapleuningen; bereikbaarheid publieke gebruiksfuncties. Wijziging WBDBO-spiegelsymmetrie; wijziging MPG; inwerkingtreding NEN 6075 (rookscheidingen) en toepassen vrijloopdeurdrangers in geval van nieuwbouw en verbouw.
  • Max. drempelhoogte 0,02 m voor alle toegangen woningen
  • Aanbrengen rookmelders bestaande woningen
  • Verplichte hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.
 • Wijzigingen Bbl per 1 januari 2024
  • Andere opbouw
  • Introductie maatwerkvoorschriften en maatwerkregels; 
  • Verbouwvoorschriften (beleidsvrijheid gemeenten); 
  • Afschaffen omgevingsvergunning brandveilig gebruik; 
  • Evacuatieliften woongebouwen; 
  • Wijzigingen eisen verdunningsfactor;  
  • Ventilatie parkeergarages;  
  • Sprinklerinstallatie parkeergarages;  
  • Verbod vuurlast in gemeenschappelijke verkeersruimten

De kosten voor deze training bedraagt €270,00 excl. btw

Je kunt dit betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris. Afmelden kan kosteloos tot drie weken van tevoren, anders worden de deelnamekosten bij je in rekening gebracht.

Zin om met deze workshop mee te doen? Schrijf je dan in:

Dinsdag 9 april 2024 van 13:00 tot 17.00 uur 

Via deze link word je doorgeleid naar de website ‘Wat doe jij morgen?’ en kun je jouw aanmelding regelen.