Human Profiling voor Professionals

Als vervolg op de Human Profiling Experience, biedt CorpoConnect ook de volledige training aan. Uiteraard weer onder de bezielende leiding van Gert Jan Schenau.

Het trainingsprogramma

Vragen; Vragen stellen is het belangrijkste sturingsmiddel wat wij ter beschikking hebben in onze gesprekken. Zij geven ons richting in onze gesprekken waardoor wij de controle en regie behouden. Binnen Human Profiling staan 18 vraagvormen centraal die de professional daarbij helpen. Je leert om de juiste vraag(vorm) op het juiste tijdstip te stellen waardoor het dat krachtige sturingsmiddel blijft.

Zien; Bewezen is, dat er een relatie bestaat tussen emotie en expressie. Deze relatie komt tot uitdrukking in micro –en macro expressies, waarbij micro-expressies over het algemeen in het gelaat zichtbaar zijn en macro-expressies in houding en gedrag. Omdat het lichaam een zeer betrouwbare bron van ‘ware’ informatie is, zijn deze micro -en macro-expressies zeer nuttig en valide bij de actieve toetsing, tijdens onze gesprekken, van betrouwbaarheid en volledigheid in informatie. Kunnen we zien of er zaken worden achterhouden? Kunnen we weten of we misleid en bedrogen worden? Ja, dat kan. Het lichaam laat gedragsindicatoren zien die goed waarneembaar zijn. Je wordt getraind in wat de meest voorkomende micro -en macro-expressies zijn, hoe deze gemakkelijk kunnen worden waargenomen en hoe deze kunnen worden gekoppeld aan de woorden die worden gezegd, om uiteindelijk te horen wat er niet wordt gezegd.

Luisteren; Hoe klein het aandeel woorden in onze gesprekken ook is (zo’n 7%), we hebben woorden nodig om een verhaal compleet te maken. Het gaat meestal niet zozeer om wat er wordt gezegd, maar veel meer om hoe het wordt gezegd. Intonatie, volume van de stem, maar ook de persoonsvorm waarin wordt gesproken zijn belangrijke bronnen in de toetsing van betrouwbaarheid en volledigheid in informatie. Luisteren is belangrijk, maar ‘exact luisteren’ is veel belangrijker. Je leert om exact te luisteren naar intonatie, het schakelen tussen verschillende persoonsvormen tijdens het gesprek en emoties waar te nemen, juist wanneer men deze probeert te onderdrukken.

Helpen; Ons gesprek is vooral gebaseerd op ‘samenwerking’. Dit in tegenstelling tot een verhoor in bijvoorbeeld een verhoorkamer bij de politie. Met onze eigen lichaamsexpressie kunnen we een gesprek rust geven, maar ook in beweging krijgen. Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van onze eigen lichaamsexpressie en de effecten daarvan om de efficiëntie van het gesprek te vergroten. Je wordt geconfronteerd met jouw eigen gedrag in specifieke situaties en hierdoor wordt jouw bewustzijn vergroot en verduurzaamd dit de functionaliteit van jou en dus ook het gesprek.

Vormen; De omgeving waarin het gesprek plaatsvindt is van groot belang. Een veilige omgeving stimuleert het delen van informatie. Het is echter niet alleen de omgeving (de ruimte) die bepalend is voor de kwaliteit van het gesprek. Ook de kledingkeuze en het eigen voorkomen is van belang. Je  leert de juiste keuzes te maken als het gaat om deze aspecten. Bij ‘vormen’ hoort ook Baselining; het vaststellen van het natuurlijke gedrag vs het normale gedrag. Baselining kan gezien worden als het herijken van het gesprek.

Weten; Human Profiling® is een systeem. Zoals elk systeem kan ook dit systeem aan -en uitgezet worden. Wanneer we bedenken dat er een relatie bestaat tussen emotie en expressie weten we dat er in de meeste gevallen sprake is van emotie indien er een belang is. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat, wanneer er geen belang is, Human Profiling niet kan worden toegepast. Dit hoeft ook niet, omdat de informatie op dat moment niet aan de twee belangrijkste criteria ‘betrouwbaarheid’ en ‘volledigheid’ hoeft te voldoen. Het is voor jou zeer belangrijk om te weten wat het belang van de ander is en vast te stellen of dit belang matched met de uitgangspunten van het gesprek.

Naast bovenstaande thema’s wordt er tijdens de training uitgebreid stilgestaan bij ‘open source intelligence’: Onze nieuwste telg binnen de training heet Statement Analysis (SA). Hierin worden technieken aangeleerd die jou in staat stellen om op een snelle en doeltreffende manier inconsistenties waar te nemen in e-mails, LinkedIn profielen, facebookberichten, brieven en andere geschreven documenten. Woordkeuze en zinsopbouw zegt zeer veel over ‘wie’ de tekst geschreven heeft en ‘hoe’ hij of zij zijn of haar keuzes maakt. Het completeert daarmee nadrukkelijk het beeld dat we van de ander nodig hebben om de juiste beslissing te nemen of een keuze te maken.

Voorbereiding

Het trainingsprogramma is intensief, maar ook meteen praktisch toepasbaar. Vanaf de allereerste minuut staat de techniek Human Profiling, het maximaliseren van informatie en het onthullen van intenties centraal. Dit, op een interactieve, beoefenende, maar vooral leuke manier. De training zal zeer persoonlijk aanvoelen en er is veel ruimte voor discussie en oefening .

Het programma zal op momenten opbouwend confronterend zijn, waarin je met jouw eigen lichaamstaal (micro –en macro expressies) geconfronteerd zult worden. Hierdoor wordt het  bewustwordingsproces van lichaamstaal als bron van informatie ten diepste opgewekt. Immers, om de methode goed toe te kunnen passen bij de ander, is het zeer belangrijk de eigen lichaamstaal te kunnen spreken.

Veel meer voorbereiding dan het lezen van de in dit document beschreven centrale thema’s is niet nodig.

Bij de start van de training ligt het boek ‘Human Profiling, de onthulling van de intentie’ van Gert Jan Schenau voor iedere deelnemer klaar en vormt daarmee de rode draad door de training.

Wanneer?

7, 14 en 21 JUNI 2022 van 9.30 tot 16.00 uur bij Weller in Heerlen

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze volledige training, inclusief boekwerk, 3 trainingsdagen, 1 herhalingstraining,  lunch, koffie, water en thee bedragen € 800,- per persoon.

Je kunt de kosten betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris.

Afmelden kan kosteloos tot drie weken voor de eerste trainingsdatum, anders worden de deelnamekosten bij je in rekening gebracht.

Aanmelden?

Kun je niet meer wachten om meer te leren over Human Profiling, meld je dan snel via deze link aan.

N.B. wanneer bij het aanmelden een bepaalde optie niet meer zichtbaar is, dan is de training hoogstwaarschijnlijk vol, maak dan een andere keuze.