Bewustwording brandveiligheid, voldoen aan de bouwregelgeving, eisen en uitdagingen

Waar moeten woningen aan voldoen?

  • Vereiste compartimentering: waar bevinden zich de meeste tekortkomingen en hoe en wanneer deze op te lossen;
  • Materiaalgebruik: brand- en rookklasse, zowel in woningen, woongebouwen en gevels;
  • Brandoverslagtrajecten;
  • Vluchtroutes;
  • Inrichting verkeersruimten, stallen scootmobielen en EV voertuigen;
  • Beoordeling brandwerendheid bestaande constructies en oplossingsrichtingen bij geconstateerde tekortkomingen;
  • Veel gebruikte gelijkwaardigheid incl uitspraken gelijkwaardigheidscommissie;
  • Uitleg checklisten mutatie en renovatie

‘Bidbook’ regelgeving veiligheid en gezondheid woonfuncties vastgoedeigenaren.

Gebouwen dienen te voldoen aan velerlei regelgeving. Zo is er het Bouwbesluit 2012 dat technische voorschriften bevat voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Dit zowel t.a.v. sloop, (ver)bouw en gebruik. Wordt niet voldaan aan de eisen opgenomen in het geldende Bouwbesluit moeten maatregelen worden getroffen. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden in strijd met Bouwbesluit bestaande bouw. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), uitgewerkt in het Arbobesluit, is onder andere het recht op een veilige en gezonde werkplek opgenomen. Dit is voor medewerkers van vastgoedeigenaren en ook voor werknemers van uitvoerende partijen van belang. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook voor bewoners, als verlangd wordt dat zij werkzaamheden zélf uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het wassen van ramen wordt verlangd dat dit op veilige wijze kan gebeuren.

Buiten bovenstaande regelgeving dienen we ook nog oog te hebben voor het in achtnemen van de zorgplicht. Dit kan voor een vastgoedeigenaar meer verplichtingen inhouden dan voldoen aan bovengenoemde publiekrechtelijke regelgeving.

Voorschriften worden constant aangepast en in de regel ook steeds strenger. Het is dan ook niet vreemd dat veel bestaande gebouwen niet voldoen aan de huidige in acht te nemen regelgeving. Het is vaak niet reëel te verlangen dat bij de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving direct maatregelen worden getroffen om aan die regelgeving te voldoen. Wel dat dit binnen een ‘redelijke termijn’ zal plaatsvinden. Het is de taak van de gebouweigenaar een concrete invulling te geven aan alle regelgeving. Liefst op een verantwoorde en meest efficiënte wijze waarbij kwaliteit, investeringskosten,  onderhoudskosten en gebruiksgemak moeten worden meegewogen.

Een toepasselijke training waarbij wat breder de van belang zijnde onderwerpen worden behandeld.

De kosten voor deze training bedraagt €247,00 excl. btw

Je kunt dit betalen uit jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget (cao). We factureren het aan jouw woningcorporatie. Het wordt door jouw woningcorporatie ingehouden van jouw individueel loopbaanontwikkelingsbudget of (als dat niet toereikend is) van je salaris. Afmelden kan kosteloos tot drie weken van tevoren, anders worden de deelnamekosten bij je in rekening gebracht.

Zin om met deze workshop mee te doen? Schrijf je dan in:

Donderdag 2 november 2023 van 13:00 tot 17.00 uur 

Via deze link word je doorgeleid naar de website ‘Wat doe jij morgen?’ en kun je jouw aanmelding regelen.